Former US Hostage and current diplomat John Limbert in BBC Persian Hard Talk

جان ليمبرت، مهمان اين هفته برنامه به عبارت ديگر، مسئولیت دشواری برعهده دارد. به عنوان معاون مدیر کل وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در امور ایران، مسئولیت مستقیم او تلاش برای گفت و گو با ایران با هدف بهبود روابط دو کشوراست. خود او خاطرات تلخ و شیرینی از ایران دارد، دلبسته زبان، تاریخ و فرهنگ ایران است، سال ها در ایران زندگی کرده و همسرش ایرانی است و فرزندانش زاده ایران هستند و با اینکه 444 روز گروگان ایران بوده است، همواره از سیاست بهبود روابط با ایران حمایت کرده است. حال که این مسئولیت خطیر برعهده خود او قرار گرفته، چقدر به آینده بهبود روابط دو کشور امیدوار است؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!