آیا یورو در آستانه سقوط قرار دارد؟


پایان رویای یورو؟

بدنبال بحران مالی برخی کشورهای اروپایی نظیر یونان ارزش یورو به شدت افت کرده است

با ادامه بحران مالی منطقه یورو، دیوید شوکمن، خبرنگار پیشین بی بی سی در اروپا، روزهای شاد ظهور یورو را به یاد می آورد:

یادآوری مکالمه ای خاص در یک تاکسی آنهم 22 سال پیش در آلمان شاید عجیب باشد.

اما ژوئن 1988 در هانوور بود که برای اولین بار متوجه شدم ایده ای که بسیار دور بنظر می رسید شاید به نتیجه ای برسد.

من نشست سران در اروپا را گزارش می کردم. مارگارت تاچر که نخست وزیر بریتانیا بود در این اجلاس حضور داشت و خوشحال نبود.

او در حین مصاحبه مثل اشعه لیزر به من خیره شد و چشم انداز هر نوع اتحاد اقتصادی و مالی را به کلی رد کرد.

در بریتانیا چنین ایده ای حتی قابل بحث نبود. این موضوع را با یک روزنامه نگار فرانسوی که با من در تاکسی بود مطرح کردم.

او به شدت طرفدار ایجاد یک واح… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!