از ونکوور تا لوس آنجلس

از ونکوور تا لوس آنجلس، داستان مستند جوانی است که قصد سفر به آمریکا را دارد و در جریان این سفر به منظور خواننده شدن به سراغ خوانندها، کارگردان‌ها و حتی شبکه‌های تلویزیونی میرود.

 این قسمت: از هم پاشیده شدن گروه فارز ، گفتگو با شهرام همایون، کامران شاه اتابکی، ضیا آتابای، صور اسرافیل و دعواهای میان تلویزیون‌های ایرانی‌

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!