حسين فدايى از جنايت كاران كهريزك درمقابل پايداري شگفت زندانيان (Pic)

حسين
فدايى از جنايت كاران كهريزك در وحشت از پايدارى زندانيان سياسى و
دستگيرشدگان , با وقاحت ضمن تهديد به اعدام، خواستار توبه كردن آنان شد و
گفت: اگر ملت ايران( بخوانيد ولي فقيه نظام ) بداند كه دستهاى از زندانيان
ديگر روى موضع قبلى خود نيستند و متوجه اشتباهات خود شده‌اند و حاضرند
جبران كنند و رابطه تشكيلاتى خود را قطع كنند، پذيراى عفو آنها خواهند
بود. ولى اگر كسى بخواهد روى لجاجت و موضع قبلى خود باقى بماند و حوادث
تأسف‌بار جريان فتنه را تأييد كند، قطعاً ملت با عفو چنين افرادى موافق
نخواهد بود. اين جنايتكاردر مصاحبه با خبرگزارى سپاه پاسداران، افزود: بحث
عفو مربوط به كسانى است كه جرم آنها محرز شده و حكم محكوميت قطعى آنها
صادر گرديده و هم اكنون مراحل قطعى محكوميت را طى مى‌كنند.

در بين افرادى كه در دادگاه محكوم شده و حكم قطعى آنها صادر گرديده در صو… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!