روسپي سياسي: حكايت خبرچين هاي فلسطيني

روسپي سياسي: حكايت خبرچين هاي فلسطيني

محمد سعد مي داند بازگشت به سرزمينش به معناي مرگش است، اما با اين وجود بسيار آرام و خوش مشرب بنظر مي رسد.

او كه به اسرائيل اطلاعات محرمانه داده است، شايد جزء منفورترين انسانها در بين فلسطيني ها باشد.

وي در يك مصاحبه صريح و شفاف با بي بي سي گفت كه چرا به مردمش خيانت كرده و انتظار دارد دولت اسرائيل كمك و محافظت بيشتري براي او تامين كند.

آقاي سعد مي گويد به درون گروه هاي شبه نظامي فلسطيني ها نفوذ كرده و مدعي است جان هاي بسياري را نجات داده است.

او كه در شهر هبرون كرانه باختري متولد شده اكنون كوشش مي كند زندگي جديدي در اسرائيل براي خود آغاز كند.

محمد سعد در دفتر وكيلي در تل آويو نشسته و مي گويد در دهه هاي 80 و 90 به مدت نه سال به درون گروه شبه نظاميان “تنظيم” در هبرون نف… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!