دولت کودتا ولایت تزویر

ما باید هوشیار باشیم که چنانکه ۲۲ خرداد سالگرد انتخابات دروغین به خیابانها نیائیم جان عزیزان بیشتری در زندانها در خطر است و رژیم آن را به حساب این خواهد گذاشت که مردم از ترس اعدامها به خیابانها نیامدند و سری بعد با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به سلاخی خواهد کرد. پس برای کم کردن روی دشمن و احترام شهدای این یک سال اخیر و عزیزان در بندمان و آنهایی که برای زنده ماندن در سیا چالهای این رژیم دست پا می زنند ؛وعده ما دست در دست همدیگر در خیابانهای شهرمان …درود بر جوانان شجاعی که شهادت در راه وطن و آزادی را به آغوش می کشند . و از خدای بزرگ می خواهیم که ریشه این دروغگویان و متجاوزین به ناموس مردم را بخشکاند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!