سوء استفاده دولت از فضاي سياسي؛ کودتاي خاموش در صنعت نفت

جرس:صنعت نفت اين روزها يك كودتای خاموش را از سر مي گذراند. وزير نفت دولت دهم كه روزهاي اول زمامداري اش گفته بود با كمترين تغييرات در وزارت نفت كارش را شروع مي كند به گفته سايت خبر آن لاين تاكنون 120 متخصص را اخراج كرده است.اين در حالي است كه نوذري وزير سابق نفت گفته بود صنعت نفت كارش با 100 متخصص اداره مي شود .اين موارد تماما در حالي است كه هم در حوزه سرمايه گذاري، صنعت نفت دچار مشكلات شديدي است و هم در حوزه توليد نفت، كه گزارش شده است تا سقف 5/3 ميليون بشكه در روز رسيده است. اما اين موارد براي رييس دولت وحكومتي ها گويا مهم نيست فقط فتح وزارت نفت و شخم زدن اين صنعت هدف عالي وغايي است .موضوعي كه اولين وزير نفت احمدي نژاد روز خداحافظي اش از اين وزارتخانه بيان داشت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!