“آقا” چه کرد با يک عاشق؟ با يک تواب؟ سخنی با پيروان ولايت،

اين مطلب را اختصاصا” برای شما پيروان ولايت می‌نويسم و می‌خواهم سرنوشت دو تن را برای شما بازگو کنم که يکی عاشق “آقا” بود و ديگری برای “توبه” به سوی آقا بازگشت و اکنون هر دو در زندان هستند و قضاوت را بر عهده خودتان بگذارم

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!