اشعار امام (ره) بخشي از ادبيات عرفاني ايران است

مصطفي محدثي خراساني، شاعر، درباره آثار و اشعار حضرت امام خمينی (ره) گفت: هيچ شخصيتي در طول تاريخ كشور سراع نداريم كه وظايفي از جمله، مرجعيت، رهبري انقلاب، ابعاد عرفاني و فلسفي و شعر همه اينها در وجود او به شكل يك جا تجمع شده باشد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!