اتهامات تکراری و تهدیدهای احمدی نژاد به رهبران جنبش سبز

جرس: محمود احمدی نژاد در سخنان خود که هم اکنون درمرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی برگزار می شود، اتهامات قبلی خود علیه اصلاح طلبان و رهبران جنبش سبز را مطرح کرد و آنها را در خط آیت الله خمینی ندانست و به آنها هشدار داد که مردم آنها را از صحنه طرد خواهند کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!