خاورمیانه آتش گرفته و ایران بزرگ و آریانای پاره پاره شده.

خاورمیانه آتش گرفته و ایران بزرگ و آریانای پاره پاره شده.

در هنگامیکه انسانهای معمولی آتش فقر ونداری میسوزند انسانهای مثلا زرنگ وقالتاق به نام دین و ملیت و نژاد و غیره میلیاردها دلار را از کشور هایشان خارج میکنند. یک عرب کارگر و یک عرب میلیارد باهم چه فرقی دارند آیا هر دوی آنان با پسر عموهای زرنگ و درس خوان خود یک نوع دشمنی دارند. در حالیکه شیوخ عرب میلیارد در کاخ های زرین و سمین خود نشسته اند و در کنار دلبران مه پیکر و سمین بدن غذاها و شرابهای عالی بلع میفرمایند کارگر عرب را به دشمنی با دیگران تحریک میکنند و خودشان نظاره گر این جنگ ها و زدخورد ها هستند. کارگر عرب از یکطرف بایست بوسیله شیوخ طماع و غارتگرش غارت شود و همه درآمدهای ملی مردم او را در بانکهای کافرستان برای آخرت شیوخ ثروتمند ذخیره شود و بچه غزه و فلسطین با نفرت به کارگر اسراییلی بزرگ شود که حق او را خورده است کارگر اسراییلی یا شیخ میلیارد عرب؟

متاسفانه آب که گل آلوده شد شیادان به ماهی گیری میپردازند. چه کسی دارد به عربان کارگر و فقیر ظلم میکند کارگر اسراییلی یا کارگر اروپایی یا همان شیوخ غارتگر عرب؟ آیا کارگر اسراییلی ثروت نفت عربان را تلمبار کرده است یا غارتگران مثلا مسلمان میلیارد همان عربان؟ آیا شیوخ میلیادر عرب به مردم خود میرسند؟ یا آنان راغارت و نفرت آنان را بر ضد دشمن خیالی افزون میکنند؟ از این نفرت و جنگ کی استفاده میکند کودک فلسطینی یا شیوخ عرب در کاخهای طلا نشسته و با ماشین های کاملا از نقره و تلا ساخته …و در کنار محبوبه های زیبا بین المللی نشسته و به ریش آنان میخندند. آیا اسلامی که آنان از آن استفاده میکنند با اسلامی که کودک گرسنه عرب با آن در نبرد است یکی است؟ یکی از اسلام آنهمه ثروت و شوکت لذت شهوت و مقام بدست میاورد و دیگری فقر و نفرت و جنگ با کارگر و سرباز یهودی؟

آن دیکتاتورهایی که سرزمین های ما را به آتش و خون میکشند و برای خودشان از دلالی اسلحه و مواد مخدر کاخهای افسانه هزاریکشبی میسازند مقصر ند یا کارگر اسراییلی که با عرق ریزی نانی بدست میاورد. چرا بایست بین دو پسر عمود یهودی و عرب اینقدر تخم نفاق و دشمنی ریخته شود استفاه این نفاق و خون ریزیها به نفع چه کسی است کارگر عرب یا کارگر عموزاده اسراییلی اش؟

اگر اتحاد خوب نیست پس چرا اروپا و آمریکا متحد شده اند. مگر آمریکا نام یک قاره نیست پس ما که قبلا یک ملت بوده ایم چرا اینطور با تفرقه و تکه تکه باشیم؟ چرا همه استانهای ایران بزرگ و یا آریانا و یا خاور میانه اینطور نا متحد باشند؟ و مردم را بجنگ یک کابوس خیالی بسیج کنند و برادر کشی راه بیاندازند. مگر کشورعزیز ما افغانستان یاهمان آریانا را کشوری سوخته و پراز فساد و جنگ و غارت و آدمکشی و پراز مردمان معتاد و فساد اخلاق نکردند؟

آیا ما بایست بجای عشق و دوستی با کثافت و دشمنی با هم بسر ببریم؟ بجای دانشگاه کار و تدریس اخلاق و دوستی و علم و دانش وکسب کارهای تولیدی و امکان ازدواج و داشتن خانواده بایست به جنگ نفرت کشتن و غارت برای دیگران روی آروند. کی از ین جنگها و نفرت های بین ملت ها استفاده میکند؟ کارگران  دانشجویان مردم عادی یا دزدان غارتگر وسیاستمداران فاسد؟

کی از این اختلافات نژادی و مذهبی و قومی و یا ملی سواستفاده میکند دیکتاتورهای دیوانه و خاین  و سرمایه داران غارتگر  شرکتهای عظیم چند ملیتی و کارگزاران آنان یا مردم عادی کوچه بازار که در زیر تبلیغات عظیم و کوبنده آنان دوست ودشمن را عوضی میگیرند و بجای حمله به غارتگران واقعی به فرزند مسلمان عرب و یا کودک بیگناه فلسطینی و یا کلیمی حمله میکنند و دمار از روزگار هم به نفع دزدان واقعی در میآورند.

همه ملت های خاور میانه در هم و در تفرقه زندگی میکنند و هر روز آتش بیاران بین المللی که منافع آنان در بیدار جنگ وخون ریزی و کشت کشتار و تعصب و جهالت و بی دانشی است براین رهگذر هیزم آتش زا میآورند. درست مثل همان شیادان خلفای اموی و عباسی که حتی دمار از همان خانواده پیامبری که میگفتند به او ایمان دارند در آوردند. مگر آنان حضرت امام حسین را سر نبریدند و تمام خانواده حضرت محمد را با شمشیر های آخته قیمه قیمه نکردند و ادعای وامسلمانی و وا اسلام نمیکردند. از این حربه اسلام با تکیه به جهالت مردم کشت و کشتار ظلم غارت دزدی و شهوترانی نکردند؟

آیا کسانی که سر نوه پیامبر را میبرند و بعد سرش را زینت نیزه میکنند چگونه میتوانند ادعا کنند که به حضرت محمد به عنوان پیامبر اعتقاد دارند آیا این جانماز آبکشی آنان جز از یک سیاست شوم بیشتر است؟ متاسفانه ماداریم چوب جهالت و بی دانشی خودمان را میخوریم و مردم ما بدون داشتن علم و بینش محسور تبلیغات کوبنده سیستم غارتگر بین المللی میشوند همان سیستمی که بدست خیانتکاران خودی سرمایه ما راغارت میکنند و حق خود را در بانکهای سویس به دلار و فرانک میخوابانند و بما نفرت جنگ دزدی و فساد تزریق میکنند. تفرقه بیانداز و حکومت کن. همان شاهینی که تیر خورد و چون به تیر نگاه کرد دی که از شهباز یک شاهین دیگر درست شده است. با دست ما بر سر خود ما میکوبند و مارا نسبت بهم بیگانه میکنند تاخودشان غارتگریهایشان را با کمک عوامل خود فروخته شان بکنند و مردم مارا غارت در به در و کارگران ساده کشورهای صنعتی بکنند و یا معتاد و علیل و بی پول بی دانشگاه بیکار و آفتابه دزد تربیت نمایند.  ملتهای خاور میانه متحد شوید و با یک پارچه شدن خود جلوی فساد و دزدیهای اربابهای طماع و دست نشاندگان خاین شان را بگیرید و گول تعصب های خرکی و نفرت های بی خود و تحریک و تشویق به جنگ دزدی و خون ریزیهای را بر ضد هم نخورید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!