سرمايه‌ها ميزباني ايراني را دوست ندارند

در حالي سهم ايران از بازار عظيم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در طول 7 سال منتهي به سال 2008 برابر با 17 ميليارد و 140 ميليون دلار بوده است كه در همين دوره كشورهايي كه به لحاظ موقعيت و وضعيت به نوعي رقيب ايران محسوب مي‌شوند چندين برابر اين رقم از بازارهاي جهاني استفاده كرده‌اند. در برخي از كشورهايي كه دور زماني نيست اقتصادشان از اقتصاد ايران جلو افتاده است و پيش بودن ايران از اين كشورها در اذهان باقي مانده است سرمايه‌گذاري خارجي 84 برابر و 18 برابر و 9 برابر و … افزايش يافته است. با اين حال در دوره زماني 2002 تا 2008 ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در ايران 2.3 برابر كاهش يافته است. سرمايه‌گذاري خارجي در ايران در شرايطي محدود به يك ميليارد و 490ميليون دلار در سال 2008شده است كه در برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شده بود كه در اين سال سه ميليارد و 17 ميليون دلار سرمايه مستقيم خارجي وارد كشور شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!