صبحانه راحت

Translation of song “Dejeuner en Paix”, written by Philippe Djian/Stephan Eicher

ول میکنم روی صندلی

روزنامه روز را

خبرها بدند

از هر کجا که می آیند

منتظرم که بیدار شود زیبایم

که از بستر بیرون شود آخر

فوت میکنم بر زغال

تا آتش گل بگیرد

اینبار

برایش نمیگویم

آخرین فاجعه را

برای خود نگه میدارم

آنچه از دنیا میپندارم

به من گفت میخواهد

که اگرمن اجازه دهم

صبحانه را راحت بخورد

صبحانه راحت

به پنجره میروم

و آسمان امروز نه صورتیست نه روراست

برای این زحمت

آیا همه چیز بد رواست؟

آیا هیچ چیز خوب نیست؟

انسان یک حیوان است

به من میگوید

قهوه اش را با خنده مینوشد

بدون نگاه کوچکی به من

دیگر چیزی مورد تعجبش نمیشود

از طبیعت انسانها

برای اینست که میخواهد

البته اگر من اجازه دهم

صبحانه را راحت بخورد

صبحانه راحت

به صندلی نگاه میکنم

روزنامه روز را

خبرها بدند

از هر کجا که می آیند

فکر میکنی برف خواهد آمد؟

ناگهان از من میپرسد

آیا برای نوئل مرا بچه دار میکنی؟

قهوه اش را با خنده مینوشد

بدون نگاه کوچکی به من

دیگر چیزی مورد تعجبش نمیشود

از طبیعت انسانها

برای اینست که میخواهد

البته اگر من اجازه دهم

صبحانه را راحت بخورد

صبحانه راحت

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!