اسکندر پادشاه مقدونی یونان برای ادامه حکومت چه گفت

اسکندر پادشاه مقدونی یونان  برای ادامه حکومت چه گفت

میگویند که وی به سردارانش سفارش میکند که اگر میخواهید حکومت کیند کاریها بزرگ را به اشخاص پست بدهند و کارهای پست را به آدمهای بزرگ و بدین ترتیب هیچوقت آنان نمیتوانند سربلند کنند. آدم پست که کار بزرگ دارد نمیتواند که کار را خوب اداره کند و لاجرم مردم با او بدمیشوند و همه اش بین مردم و حاکم ابله کشمش است و جنگ ودعوا و دیگر وقتی برای هیچکدامشان باقی نمیماند که سروقت تو که فرمانده خارجی هستی بیایند. که میگویند که انگلیسها از این قانون بخوبی پیروی کرده ومیکنند. مثلا صدام را که یک آدم بیسواد سیاسی بود و جز قلدری و آدمکشی و آزار و اذیت و دیکتاتوری و حرص مال و ثروت کاری بلد نبود رییس کشوری کردند که هم خودش را بخاک و خون کشید و همه مردمش را به کشتن داد و کشورش را به بد بدبختی و سیاهروزی کشانید و هنوز هم مردمش نه زندگی راحت دارند و نه خواب خوش و نه آرامش کار  در حالیکه در روی دریایی از نفت دارند  زندگی میکنند که معلوم است که سرمایه توسط چه کسانی دارد غارت میشود و مردمش هم کشته میشوند. تا مادامی که صدام حرف شنو بود به او همه نوع کمک نظامی جاسوسی و پشتیبانی هم میکردند ولی او که متاسفانه خیلی نادان تشریف داشتند میخواستند با آمریکا هم سرشاخ بشود و لابد فکر میکرد که برنده هم خواهد شد؟

اشخاص بزرگ هم که کارهای پست دارند نمی توانند خودی نشان بدهند و ترقی کنند تا مزاجم شما باشند. راستی هم که خوب برنامه ای برای غارتگران بین المللی است همه را بخود مشغول و با ساختن انواع اقسام دین ها  ایسم ها مردم را گروه گروه کرده بجان هم میاندازند وهرکسی هم که جیک بزند توسط عوامل ابله شان سر به نیست میشود. حتی اگر این مرد یا زنی که میخواهد برای ملت و دانش و بینش مردمش کار کند پادشاه آن کشور و یا رهبر و یا رییس جمهوری خوبی باشد که نظیر آنان را هم همه در تاریخها خوانده ایم و یا دیده ایم.

تفرقه بینداز حکمرانی کن. تفرقه هایی که در شرق افسانه ای انداخته متاسفانه ریشه عمیقی پیدا کرده و آدمهای این دیارها به تعصب ها خشگ و بدون منطق مجهزند و از دانش و بینش و تحقیق در امان. نییجه اش همان دزدیها و رشوه خواریها و مرافعه هاست که راه میندازند مردم را دیکتاتور پرست و بت پرست میکنند و راه و روش دیکتاتوری را بمردم میآموزند ظلم و فساد را دامان میزنند تا همه دستشان مجبور شود که کج بشود.

رهبران کور دل و بیسواد سیاسی کشور ها را بطرف جنگ و نابودی میکشانند و در عوض تولید به مصرف روی میاورند و همیشه ملت خودشان را وابسته و محتاج نگه میدارند. خود برزگ بینی و تمامیت خواهی از کارهای نابی است که استعمار جدید روی آن برنامه ریزی کرده  و میکند.

راه مبارزه همدلی و احترام متقابل بهم بالا رفتن سطح سواد ومعلومات عمومی مردم که براحتی تسلیم ابلهان نشوند و بتوانند بکارهای تولیدی و علمی بپردازند. داشتن یک دادگستری کاملا مستقل و نه دست بوس و تفکیک قوای سه گانه به اضافه رکن چهار م که مطبوعات و رسانه ها باشند تا بتوانند دزدان را کنترل کنند و با برنامه های از کجا آورده ای بتوانند جلوی دزدی و فساد را بگیرند.

بالا بردن تربیت اجتماعی که مردم منافع شخصی کوتاه مدت خودشان را به منافع ملی بلند مدت ترجیح ندهند. و با کنترل راستین جلوی فسادهای عظیم مادی و غارت اموال ملی را بگیرند و هم در ساختن وسایل رفاهی و علمی مردم کوشش کنند. سعی کنند که حداقل زندگی را برای همه فراهم آورند و حداکثر زندگی خوب هم تنها از راه ثروتهای مشروع امکان پذیر باشد نه از راه دزدی و دغلی و مال مردم خوری کلاهبرداری و غیره.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!