ملت ایران قربانی سیاستهای غلط خارجی و داخلی و حاکمان بیسواد سیاسی

سال ۵۷ حکومت شاهنشاهی ایران به تاریخ گذاشته شد و حکومتی بی اشنا و دور از تخیولات مردم ایران به دنیا امد و بدون هیچ دلیلی شروع به پاک سازی مخالفان خود برعکس تمام شعارهای که داده بودند و ملت ایران ناگهان تبدیل به گرگهای درنده شدند و سیاست داخلی و خارجی با تمام خشونت شروع به کار شد و اکثریت ملت گروگان اقلیت با خشونتهای بی برنامه روبرو شدند و اکثریت قربانی افکار اقلیت تا امروز. گروگانگیریهای امریکایها و جنگ هشت ساله و اعدامهای سیاسی و قومی و دشمنیهای فردی تا امروز. ایا این حاکمان دم از برابری و برادری نمیزد و نه سنی و نه شیعه نبود و بهبود زندگی برای فقرا مگر نبود؟

۳۱ سال ملت ایران زندانی افکار مذهبی و حاکمان مذهبی خودساختگی وملت دل شکسته از اینده و زندگی جنگلی اگر امروز زنده باشی برای فردا شاید چیزی باشد.

کسانی که حکومت میکنند هدفشان چیست؟ برای چه کسی و برای کدام کشور حکومت میکنند و اینده انها و ملت و مملکت را کجا میبیند؟ سیاستهای خلط و بی حساب خارجی: اگر هدف انها خدمت به خارجیهاست خوب خیلی اشکارا نشان میدهند و اگر برای ملت ایران هستش واقعأ بچه خنده اش میگیره.

پس از خود پرسید ایا اکثریت ایران گوشاشن و چشمانشان را بسته اند و یا حاکم ملت را ابلخ و بیسواد و بیبخار حساب میکنه؟

محافضه کاران اقایان موسوی و کروبی تقاظای اجازه راهپیمای میکنند؟ خوب اگر ندادند چی؟ ایا انها اجازه دستگیری و اعدام و تجاوز را از ملت میگرند و یا اینکه شما ملت را به راه پاکسازی اعصاب دعوت مکنید؟

۸۱ گروگان را ازاد میکنند ایا بقیه هزاران بی اسم و بیسدا را هنوز به هد کافی روانی نکرده اید؟ ایا این سیاست موفق داخلی شماست؟ ایا وقت ان نرسیده که ایران و ایرانی برای همیشه ازاد باشند از سیاستهای غلط و چنگهای خونین شما ؟ ملت ایران در هر موردی شده اگر به ساگرد ۲۲ خرداد به خیابانها نریزند این حاکمان برای همیشه به شما یاداوری خواهند کرد که شما لایق تجاوز و اعدام و بردگی هستید.هیچ موقعه ازادی به راحتی بدست نیامده و اگر کسانی که مثالی از کشوری میزنند مثل اینکه فراموش میکنند که ان کشورها حاکمان اسلامی نداشتند و از مذهب و احساسات مذهبی و خدایی استفاده نمکردند. و این ایدیولوژی از تمام اییولوژیها فرق میکند. تصمیم یا ازادی یا مذهب ان دیگر تصمیم شماست..

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!