ما آینده را میسازیم

سالی گذشت سرشار از امید؛ امید به تغییر.  امیدی که در دریایی بیشماری سبزهای معترض در خیابانهای شهرمان شور وحرکت میگرفت تا صفحه های رسان خواه شتابانی پیام بیداری و اگاهی ملت ها را به گوش و چشم جهانیان برساند امیدی از غلبه ایمان حقیقت بر جان و منفعت امیدی که در تکرار حضور در شجاعت و صداقت رهبران در نفع خشونت و ایستادگی مردم در بیان شجاعانه و گویای منادیان آزادی خواهی و حقوق بشر سرزمینمان رقم خورد امید به تغییر در تمسخر مردمان از شب و شب اندیشی امیدی به تغییر در رسوایی دروغ و تقلب در رسوایی تجاوز و شکنجه در رسوایی قتل و کشتار و در رسوایی سرکوب و ارعاب در رسوایی باتوم و گاز اشک آور در رسوایی بازداشت و سلول انفرادی در رسوایی دادگاه های فرمایشی و بیدادگاه های نمایشی در رسوایی اشک های تمساح و خطابهای پر خطا منابر جمعه در رسوایی جمعه  ننگین ٢٩ خرداد درپسان خطبه ننگن خونبار

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!