گفتگو د رمورد اسرائیل و فلسطین وایران

ترکیه برنده حوادث اخیر

گفت و. گو ی سعید سلطانپور  با مهندس غروی ( فعال سیاسی – نیویوررک  ) نسل اول  و مهدی ظهوری ( فوق لیسانس تاریخ احتماعی کانادا) نسل ب جوان زرگ شده در غرب/ در برنامه تلو.یزیونی سقف شیشه ای
ایا امکان حل شدن موضوع تاریخی وجود دارد ؟
آیا  اسرائیل  رژیم آپارتاید هست ؟
بخش اول

2 بخش
http://www.youtube.com/watch?v=LyLd9H8ugI0

بخش 3
http://www.youtube.com/watch?v=S4fpdogNjMI

http://www.youtube.com/watch?v=XT8H8m0vs0w

http://www.youtube.com/watch?v=… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!