سکوت در آیین نامه پیش بینی نشده است

تصميم قطعي و نهايي در وزارت كشور بر عدم صدور مجوز است ولي براي اين تصميم دلايل قانوني تراشيده مي شود.

آقاي مشكيني، مدير كل سياسي وزارت کشور، در پاسخ به سوال مشخص كه اساسا آيا شما حاضر هستيد به مخالفان دولت اجازه راهپيمايي بدهيد اعلام كرد كه ما براي كساني كه مخالف چه و چه و چه هستند هرگز مجوز صادر نخواهيم كرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!