من و انتخابات، یک سال بعد: مهرداد خوانساری

اصول را نمی توان فدای مصالحه کرد!

در سال گذشته برای هیچ کس امکان پیش بینی رویدادهایی که در پی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران (۲۲ خردادماه گذشته) شاهد بودیم، وجود نداشت.

اتخاذ موضع “تحریم” در ارتباط با انتخابات مذکور تصمیم بسیار سختی برای هر فعال سیاسی یا روشنفکر اجتماعی در آن شرایط بود؛ زیرا الگوی رایج در میان بسیاری از فعالان و مفسرین صاحب نام آن بود که اتخاذ این موضع از سوی بسیاری از صاحب نظران و سازمان های سیاسی در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری باعث پیروزی فردی چون احمدی نژاد شده بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!