گرامیداشت سالروز خیزش قهرمانانه مردم ایران در بوستون ٬ آمریکا

۲۲ خرداد برابر با ۱۲ ژوئن سالروز خیزش قهرمانانه مردم ایران در اعتراض به تقلب آشکار ٰرژیم آخوندی در انتخابات است.
خیزشی که خون ندا ها ٬سهراب ها و صدها آزادیخواه دیگر را در رگ های خود دارد و تا دستیابی به دمکراسی و آزادی در ایران از پای نخواهد نشست.
ما ایرانیان ساکن نیواینگلند و در این روز همانند دیگر هممیهنان در سراسر گیتی برای گرامیداشت نام و یاد جانباختگان راه آزادی و در اعتراض به اعدام ها و جنایات بی پایان جمهوری اسلامی و برای آزادی زندانیان سیاسی گردهم خواهیم آمد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!