عقلانیت جنبش سبز • مصاحبه

علیرضا رجایی، جنبش اعتراضی مردم ایران در یک‌سال اخیر را عقلانی‌ترین حرکت و معدل تجارب تاریخی و تلاش‌های مردم و رهبران سیاسی کشور در دوران معاصر می‌داند. او معتقد است که جنبش سبز تا کنون
مسیر درستی را طی کرده است.

خواست عمومی بر چه بستری دنبال می‌شود، اصلاحات در ساختار و قانون؟ یا اینکه مردم در پی تغییر رژیم هستند؟

بسته به این است که حاکمیت چه پاسخی به این خواست بدهد. اگر در چارچوب و منطق نظام سیاسی موجود به این خواسته‌ها پاسخ داده شود، به نظر من خواسته‌ی مردم تأمین خواهد شد. منظورم این است که مردم منتقد و معترض یک نگاه ایدئولوژیک نسبت به مطالبات خودشان ندارند.

‌آن‌ها به دنبال یک راه حل ملی هستند برای وقایعی که دارد اتفاق می‌افتد و آن را مثبت نمی‌بینند. تا این لحظه بحث برانداز یا غیربرانداز برای این جنبش بلاموضوع است. چون حساسیتی ندارد که این مطالبات در چارچوب کدام منطق سیاسی اتفاق بیفتد، و اتفاقاً، …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!