قصیده ی تازه ی دماوند

xxx

 

ای کوه بلند ، ای د ما وند
کز گرد ش چرخ  ،  نا خوشا یند
ای معنی_ د وره ی ا سا طیر
بنگر، به سیا ه د یو_ فرغند
آن آیت کین و خشم : ضحا ك
کو اخگر قهر، د ا شت پیوند
بر ملک ری  و به عصر_ جمشید
با فتنه ،  بنا ی ظلم  ا فکند
مغلوب و ا سیر، شد سرا نجا م
ا فتا د ، خموش و بسته آ وند
آ ورد  به پا ی تو ، فر ید ون
ضحا ك نمود ه بود ،  د ر بند

بگذشت زمان ، هزارها سا ل
ری گشت ، نکو و  بی همانند
آ ن د یو ، گسست بند  د یرین
بر خویش نها د ،  چهر_ د لبند
گمرا ه  بسا خت ، مرد ما ن را
بر مسند_ ری بشد  به  ترفند
از تفرقه ، گشت شاد وخوشنود
بنهاد جدا ، پدر ز  فرزند
بازار_ نفاق ، کرد رایج
شد مظهر فتنه را ، فرآیند
بر چهره ی زن ، نقاب پوشاند
عصر_ حجری ،  عیا ن  پرا کند
بر با د سپرد ، عشق و ا یما ن
ا ز مرز سهند ، تا  به سیوند
کا شا نه ی مرد ما ن، بهم ریخت
بیگا نه نمود، شا د و خرسند

ای کوه ، زسینه شو خروشا ن
آ تش بفشا ن د و با ره یک چند
نیکوست ، مرور_ ا ين سروده
زا ستا د بها ر، آ ن خرد مند:
“ا ز آ تش آ ه  خلق  مظلوم
وز  شعله ی  كیفر خد ا و ند
ا بری بفرست ، بر سر ری
با را نش  ز هول و بیم  و آ فند
بفكن ز پی ا ین ا سا س تزویز
بگسل ز هم ا ین نژاد و پیوند
بر كن ز بن ا ین بنا ، كه با ید
از ریشه ، بنا ی  ظلم  بركند”
آ تش  بفشا ن د و باره  یک چند
ای کوه بلند ، ای د ما وند

دکتر منوچهر سعادت نوری

بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها

xxx

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!