آرایش جنگی علیه مردم در خیابان های مرکزی تهران

تجمع
نیروهای بسیجی و انتظامی در میدان انقلاب، چهار راه ولی
عصر، نبش بهبودی- آذربایجان، چهار راه نواب، چهار راه رودكی،
روبروی دانشگاه تهران بیشتر از مناطق دیگر بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!