برگردان فارسی بیانیۀ شاهزاده رضا پهلوی در مورد تظاهرات امروز در ایران

برگردان فارسی بیانیۀ شاهزاده رضا پهلوی
در مورد تظاهرات امروز در ایران

۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۹ برابر ۱۲ ژوئن ۲۰۱۰

با تاسفی عمیق همراه با جهانیان نظاره گر واکنش وحشیانۀ رژیمِ تهران به تظاهرات شجاعانۀ ملت ایران برای دستیابی به حقوقشان و برعلیه استبداد خفقان آوری که درسی سال گذشته برآنان اعمال شده است، می باشیم.
رژیم ۱۲ ماه زمان داشته است که مسالمت جویانه و محترمانه اختلافش را با ملتی که مدت هاست اعتمادش را به باصطلاح حکومتشان و هم چنین امید خود را به شالودۀ قضایی ، ساختار قانون اساسی و مجلس آن از دست داده اند را حل کند.
به جوانان ایران، می گویم… شهامت شما بُن مایه ای است که بر آن افسانه ها نوشته شده است. نام شما و عملکرد شما، امروز و هر روز، تا زمان آزادی ایران عزیزمان، نه تنها زینت بخش صفحات تاریخ ما که منطقه و جهان بعنوان چالش بزرگ برای شأن انسانی و حقوق بشرخواهد بود.
به بسیجیان، سپاه، و نیروهای مسلح ایران … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!