ساز ملی گرایی احمدی نژاد در چه دستگاهی کوک شده است؟

محمود احمدی نژاد در بخشی از برنامه تلویزیونی یکشنبه شب خود گفت: «چيزی كه می‌‌توانيم به دنيا هديه كنيم و بر مبنای آن مناسبات جهانی را تغيير دهيم هويت فرهنگی ايران است كه بايد آن را پاس داشت و حفظ كرد.»

از دیدگاه آقای احمدی نژاد، جهانیان در عرصه فرهنگ «بديلی برای فرهنگ ما ندارند و اصلا نمی‌توانند جلوی ما بايستند» و «اين فرهنگ بوده كه ما را در طول تاريخ حفظ كرده است.»

اما بر خلاف گفته آقای احمدی نژاد، فرهنگ ها «جلو هم نمی ایستند». فرهنگ ها در تبادل و تاثیر متقابل ارتقاء می یابند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!