شکستنی

زندگی شکستنی

روزی ما گرفتنی

سکوت ما شنیدنی

طوفان زمان حقیقتی

شک ما مصیبتی

عشق ما بیتفاوتی

فردای ما دیدنی

لذت ما بسادگی

زندگی شکستنی

اورنگ
Juin 2010

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!