گوسفند چینی هم به ایران آمد !؟


(((((((((( گوسفند چینی هم به ایران آمد !؟ ))))))))))

—————————————————————————

سایت خدمت: در تعدادى از محل‏هاى عرضه دام، بخصوص شهرستان ورامین، نوعى گوسفند از گونه «چینى» به فروش مى‏رسد که از سمت زاهدان به این محل آورده شده است.

خصوصیات این گوسفند شامل دنبه بسیار کوچک، هیکل بزرگ در اندازه یک گوساله، چربى کمتر و… است.

به گزارش آتی، به نظر مى‏رسد این خصوصیات نشان‏دهنده نوعى جهش ژنتیکى در جنین گوسفند یا تزریق هورمون در هنگام رشد است.
 در صورت ورود دام چینى به کشور، احتمال به خطر افتادن وضعیت تولید دام در کشور بسیار زیاد است.

—————————————————————————

Link: http://www.iranpressnews.com/source/078156.htm

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!