Enayat Fani interview with Kurdish Leader Abdollah Mohtaadi on BBC Persian Hard Talk

در برنامه هفتگی “به عبارت ديگر” هر بار با یک شخصیت سرشناس از کشورهای فارسی زبان و جهان گفت وگو می شود و سوال های دشواری پیش روی آنها قرار می گیرد. در برنامه “چهره ها” نيز زندگی و فعالیت های حرفه ای هنرمندان و چهره های سرشناس و محبوب به تصویر کشیده می شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!