دور باطل

برای اولین بار در سی و یکسال گذشته نظام پر برکت از برگزاری “مراسم بزرگداشت” شارلاتان علی شریعتی که تئوریسین اسلامیستهای فکلی انقلاب بد عاقبت و “اصلاح طلبان” کنونی بود جلوگیری کرده است.

در رتق و فتق امور و سر پا نگاه داشتن سیستم من درآوردی، مقلدان آن ابر شارلاتان در ایفای نقش تکنوکرات های اسلامیستهای حرفه ای از دست آلودن به هیچ زشتی ای اباء نکردند.

اکنون به نظر میرسد که نظام پر برکت به این نتیجه رسیده دیگر نیازی به آنها ندارد و نوبت به قول میر حسین خان صدرالوزراء “انقلابی عمل کردن” دارد فرا میرسد.

حضرات بدانند که زمان “انقلابی عمل کردن” گذشته و هر ایرانی با هر سابقه ای حقوق انسانی ای دارد که فقط و فقط دادگاه های صالحه که در نظام پر برکت حکم کیمیا را دارد میتوانند راجع به آنها تصمیم بگیرند و لاغیر. دور باطل از بین بردن بس است!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!