تشدید تدابیر امنیتی دروحشت از اعتراضات مردمي دريكمين سالگرد شهداي 30خرداد

به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبـــردرروزهاي اخير گشت های مقاومت بسیج و تدابیر امنیتی نظامی به اوج خود رسیده است .این تدابیر امنیتی شدید را می توان در میادین بزرگ شهر مثل فلکه های صادقیه , میدان پونک ومیدان هفت تیر مشاهده كرد , تمهيدات امنيتي درراستاي وحشت حكومت آخوندي از اعتراضاتي است كه قراراست در روز 30خرداد سالگرد شهادت ندا آقا سلطان وساير شهدا صورت پذيرد . حكومت درمانده با بالا بردن فضاي امنيتي سعي دركنترل اوضاع دارد . اما فراخوان هاي متعدد كه توسط جوانان ودانشجويان دانشگاههاي مختلف داده شده است حاكي از عزم جزم آنها براي شركت در برنامه هاي اعتراضي 30 خرداد است .

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!