کو فرجی

آن عالم علم کیمیا، آن فقیه مکلا، آن فیلسوف مصلحان بارگاه ولایت، آن استاد سوفستائیان، آن غازی دانش و دانشجو و دانشگاه طاغوتیان، آن عزیز دردانۀ غربیان که بر سر هر کوی و برزن برایش معرکه ای گیرند تا دل رنجیدگان را دوباره بچنگ آرند، آن فرج گریز، حاج فرج دباغ عبدالکریم سروش نشان یکی دیگر از آن انشاء های واژه اندود معروف خاص و عام را به مقصد علی زمانه به آدرس یکصد و ده صادر فرموده اند که بسی عبرت در آن نهفته است.

کل اگر طبیب بودی 

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=10385

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!