جنبش سبز آتش زیر خاکستر

در بهترین و خوشبینانه ترین وجه “جنبش سبز ” استعارۀ آتش زیر خاکستری است که بعد از هر کدام از وحشیگری های بیش از حد معمول نظام پر برکت برای تعریف عدم رویارویی دیر پای مردم با اسلامیستها استفاده میشود.

انباشت ایندست آتشهای زیر خاکستر در تاریخ سی و یکساله سروری اسلامیستها بر ایران و ایرانیان به آن مقداری رسیده که قاعدتاً باید تا بحال مشتعل میشد که نشده.

رک و راست، تا زمانیکه اسلامیستها میتوانند نفت بفروشند و ایرانی کُش استخدام کنند هر مقدار هم که آتش زیر خاکستر جمع شود در همانجا تلنبار شده و راه به دهی نمیبرد.

زمان متوقف کردن فروش نفت خام که تنها راه درآمد و استخدام ایرانی کُشان است فرا رسیده. در غیر اینصورت اتم بازی حضرات اسلامیست ایران و ایرانی را بباد خواهد داد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!