لاریجانی:بهایی ها حقوق شهروندی دارند. ایرانیها زن ذلیلند و …

گزیده ای از فرمایشات محمد جواد اردشیر لاریجانی معاون حقوق بشری رییس قوه قضاییه که می گوید ما به کنوانسیون منع شکنجه نمی پیوندیم. چون سر مصداق ها با غرب اختلاف داریم. مثلا آنها شالق زدن را شکنجه می دانند و ما نه. وی همچنین در مورد جنبش سبز هم حرف می زند و می گوید در حالی که در آمریکا و بریتانیا مردان مرتب زن ها را کتک می زنندف ایرانی ها زن ذلیلند و کمتر زنانشان را می زنندو خشونت سازمان یافته علیه زنان نداریم. بهایی هم حقوق شهروندیشان رعایت می شود

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!