دقایقی پیش عمادالدین باقی به مرخصی آمد

دقایقی پیش عماالدین باقی به مرخصی آمد. به گزارش تحول سبز عمادالدین باقی پژوهشگر و روزنامه نگار سومین باری است که راهی زندان اوین شده بود. پیش از این یک بار به مدت سه سال و باردیگر به مدت یک سال تحمل حبس کرده و نزدیک به ۸۰ بار احضار و بازجویی داشته است.

باقی در روز هفتم دی ماه برای بار سوم بازداشت شده بود. به گفته همسر وی، عمادالدین باقی بوسیله حکمی که به امضای دادستان وقت تهران رسیده بود ( به تاریخ روز فوت آیت الله منتظری) و با عنوان پیشگیری از حوادث پس از فوت آیت الله منتظری ، بازداشت شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!