رفسنجانی پَر

 

 «هاشمی یک‌دفعه چشم باز کرد و با شخصیتی به نام احمدی‌نژاد مواجه شد که اصلا تره هم برایش خورد نمی‌کند و این دیوانه‌اش کرد.»

احمدی نژاد نیاد، هر خری بیاد عیب نداره

 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!