محمد نوری زاد و حسین مرعشی به مرخصی آمدند

محمد نوری زاد، نویسنده و کارگردان و حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران به مرخصی آمدند.

به گزارش برخی سایت های خبری، محمد نوری زاد که ماه ها در زندان بسرمی برد، پس از یک دوره اعتصاب غذا و تحمل شکنجه های فراوان با قید وثیقه از زندان آزاد شد.

آقای نوری زاد به جرم نگارش نامه صریح و انتقادی به رهبری نظام جمهوری اسلامی به زندان افتاد. وی در طول مدت بازداشت نیز نامه هایی را خطاب به رهبری منتشر کرد.

هم چنین حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران دقایقی پیش به مرخصی یک هفته ای آمد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!