«مصوبات مجلس از این پس باید به تاييد نيروهاى امنیتی – نظامى برسد»

با توجه به بالا گرفتن روز به روز اين دعوا،‌ سكوت آيت الله خامنه اى به چه معناست؟

آيت الله خامنه اى به اعتقاد من در اين ميانه يك نقش دو گانه را بازى مى كند. ايشان در خلوت با افرادى كه ديدار مى كند، يك صحبت را مطرح مى كند و در ميدان عمل با سكوت و يا حمايت نسبى از جريان امنيتى – نظامى، موجبات تخريب آن شخصيت ها را فراهم مى كند.
به نظر مى رسد كه آقاى على لاريجانى شايد با ديدن چراغ سبزى كه آيت الله خامنه اى (در خلوت) به ايشان داده ، فكر كرده با اين چراغ سبز، موجبات مخالفت نيروهاى امنيتى – نظامى از بين رفته و اين بازى را انجام داده است. اما امروز با چنين واكنش شديد و زننده اى در خيابان و مطبوعات مواجه گشته است.

به نظر مى رسد از اين پس هر اقدام و مصوبه اى كه در مجلس بخواهد به تصويب برسد بايد پيش از آن مورد تاييد نيروهاى امنيتى – نظامى قرار بگيرد. و گرنه باز هم همين آش و همين كاسه خواهد بود و آنها دار و دسته هاى فشارشان را به خياب…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!