میمیرم زعشقش

ترجمه آهنگ فرانسیس کابرل je l’aime à mourir

من هیچ بودم

و امروز شده ام برایش

نگهبان شبگرد خوابش

چون میمیرم زعشقش

میتوانید خراب کنید

هر چه میخواهید

کافیست که او باز کند

دستها وآغوش سپیدش

تا بسازد از نو مسیرش

از نو مسیرش

چون میمیرم زعشقش

او پاک کرده اعداد را

از ساعت برج پا به جا

او ز برگ زندگی من پاکباخته

پرنده های کاغذی ساخته

و جرغه های خنده

که آنها را آتش انداخته

او پلها ساخته

بین ما و آسمان

و از آنها رد میشویم خرامان

وقتی که نمیرسد به خوابش

که نمیرسد به خوابش

چون میمیرم زعشقش

در همه جنگها بوده حتما

تا به این قدرت رسیده

در همه جنگها بوده حتما

در زندگی ودر عشق هم

برای او

بهترین نحو زندگی

هست رویای کهربائی

میرفصه میان درختها

که خود نقاشی کرده پراز صفا

چون میمیرم زعشقش

در گیسویش روبانهای دارد

که به باد میگذارد

و برایم آواز میخواند

که نباید پس گرفت آنچه رفته با باد

آنچه رفته با باد

چون میمیرم زعشقش

برای نوردیدن کوه روحش

باید بکوبم میخ ترانه بر کفش

چوبی سکوتم

چون میمیرم زعشقش

فقط باید بشینم

نباید حرف بزنم

نباید چیزی بخواهم

فقط سعی باید کنم

که مال او باشم

که مال او باشم

چون میمیرم زعشقش

در همه جنگها بوده حتما

تا به این قدرت رسیده

در همه جنگها بوده حتما

در زندگی ودر عشق هم

من هیچ بودم

و امروز شده ام برایش

نگهبان شبگرد خوابش

چون میمیرم زعشقش

میتوانید خراب کنید

هر چه میخواهید

کافیست که او باز کند

دستها وآغوش سپیدش

تا بسازد از نو مسیرش

از نو مسیرش

چون میمیرم زعشقش

ترجمه اورنگ
Juin 2010

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!