یادداشتی برای دیکتاتورهای حریص و سیر نشدنی.

 یادداشتی برای دیکتاتورهای  حریص و سیر نشدنی.

دیکتاتور های عزیر که چه سرنوشتی شومی میتواند در انتظارتان باشد. بهمه آن دیکتاتورهایی که خدا مردم را فراموش کرده به جان مردم افتاده اند وفکر میکنندکه قدرتی ابدی دارند و همیشه پیروزند. بیایید از سرنوشت سایر دیکتاتور ها سرمشق بگیرید و بعوض دیکتاتوری خودرا وقف خدمت به مردم کنید تا هم خود و هم خانواده تان زندگی خوبی داشته باشید و همه تا ابد نامتان جاوید بماند. خنگی و مسخرگی و ابلهی را کنار بگذارید و آدم شوید.

دروز نامه ای خواندم که اسکندر مقدونی از مادری بنام المپیا متولد شده بود که این زن همسر داریوش سوم پادشاه ایران یا پارسه بود. این زن در حالیکه بار دار بود توسط داریوش که با و اختلاف داشته بود به فیلیپ پادشاه مقدونیه هدیه داده میشود. اسکندر بعد از اینکه متولد میشود میفهمد که پدرش داریوش است و برای این خود را صاحب تخت و تاج پارسه هم میداند. داریوش به او پیشنهاد میکند که با دختروی که خواهر ناتنی اسکندر هم میشده عروسی کند. ولی او نمیپذیرد.

باری اسکندر همانطوریکه میدانید شاید تمامی دنیای آن زمان را فتح کرد. در سن سی سالگی امپراتوری بزرگی داشت که تمامی ملت های آن روزرا شاید شامل میشد. ظاهر اسکندر شکستی نخورده بود. بهر حال سردادانش او را مسموم میکنند تا زودتر کشورهای فتح شده را بین خود تقسیم کنند. بعداز مردن یا کشته شدن اسکندر زنش برای او پسری به دنیا میآورد که ظاهرا بایست وارث امپراتوری عظمیم باشد. ولی یکی از سرداران اسکندر موقعی که کودک دوازده ساله بوده دستور کشتن وی را میدهد. پدری که همه دنیای با تمدن آن روز را فتح کرده بود بدست یکی از سرداران پدرش به قتل میرسد. خوب فایده این امپراتوری عظیم برای خود اسکندر که میگویند به قتل رسید و برای تنها فرزندش چه فایده ای داشت؟  من که تحقیق تاریخی نکرده ام فرض که این ها همه داستان باشد. ولی خودتان که دیدید که سر آقای صدام با آن همه ثروت و شوکت و دوازده قصر سلطنتی چه آمد و چطور آقا زاده هایش را هم کشتند؟

این که دیگر دروغ نیست. آیا سرنوشت ملک فیصل پادشاه عراق را بخاطر دارید که علاوه بر کشته شدن خود و خانواده اش بدنهایشان را هم در خیابانهای شهر گرداندند؟  سر بریده عبدالکریم قاسم را که از تلوویزیون عراق نشان دادند چی؟ 

آقایان محترم و خانمهای محترم دیکتاتور و بسیار بسیار ثروتمند به قدرت و ثروت های نجومی خود غره نشوید کسان دیگری هم در راه هستند که دندان برای شما و ثروتتان تیز کرده اند . دست درازی به مال مردم و بیچاره نمودن ملتها کاری نکوهیده است اگر دیکتاتور ها یک عقل معمولی داشته باشند بایست حاضر نشوندکه ثروتهای نامشروع جمع آوری کنند و درعوض برای خودشان نفرت و انتقام بخرند. بیایید عاقل باشید و خودتان و جوانان مردم را نجات دهید.

دیکتاتورهایی که بهر نامی یا ملت و یا دین باعث آزار مردم میشوند مسلم است که سرنوشتی خوب نخواهند داشت. بیایید عاقل شوید و دست از خنگ بازی و لج بازی بردارید سر به آستان حضرت محبوب بسایید و کمر خدمت برای مردم ببندید که دنیا و آخرت مال شما خواهد خواهد بود.  بخور و ببخش که دنیا و آخرت بردی. ابلهی را کنار بگذارید و آدم شوید.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!