کیانوش آسا از کشتهشدگان ناآرامیهای پس از انتخابات

کیانوش آسا از کسانی بود که پارسال در جریان نا آرامیهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری زخمی شد. او هنگام انتقال به بیمارستان مفقود شد و 10 روز بعد جنازه اش در پزشکی قانونی تهران پیدا شد. یک سال بعد از این واقعه تصاویری به دست بی بی سی رسیده که فعالیتهای کیانوش آسا، درجات علمی و مراسم بعد از خاکسپاری او را با وجود تدابیر شدید امنیتی نشان می دهد. ;

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/06/100628_l50_kianoush_asa_anniv.shtml

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!