پایان خالی بندی

از همان روز اول استقرار نظام پر برکت و خراب شدن اسلامیستها بر سر ایران و ایرانی، بی پروایی در دروغگویی و خالی بندی با وعده وعید های خمینی جانی شروع و در طول عمر سی و یکسالۀ نظام ایران ویران کُن و ایرانی کُش به صورت تصاعدی ادامه داشته است.

لودگیهای رئیس جمهور محبوب نظام پر برکت در جلسه ” کنفرانس خبری ” دیروز و اعلام اینکه «چون بی‌اخلاقی کردید اولا ما مذاکره را عقب می‌اندازیم. این جریمه‌ای است برای اینکه به نظر می‌آید باید ادب شوند که رسم گفت‌وگو با ملت‌ها را یاد بگیرند» و ” جمهوری اسلامی ظرف یک هفته به خود کفائی در زمینه بنزین خواهد رسید ” و اینکه ” آزادی واقعی در ایران است ” دو سئوال کلی را در ذهن شکل میدهد.

1- آیا در قاموس اسلامیستها امری بنام شرم و حیا وجود خارجی دارد؟

2 – پایان اینهمه سرشاخ گرفتن با مردم ایران و جهان متمدن منطقاً به کجا منتهی خواهد شد؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!