آنکس که نداند و نداند که نداند

شاید این شعر را پیشتر شنیده یا در جایی خوانده باشید :

آن کس که بداند و بداند که بداند                 اسب شرف از گنبد گردون بجهاند

آن کس که بداند و نداند که بداند                 بیدار کنیدش که بسی خفته نماند

آن کس که نداند و بداند که نداند               لنگان خرک خویش به منزل برساند

آن کس که نداند و نداند که نداند                  در جهل مرکب ابدالدهر بماند

شاعر: ابن یمین

گرچه شوربختانه در ایران این روزها  وضع به گونه ای دیگر است :

آنکس که بداند و بداند که بداند                     باید برود غاز  به کنجی بچراند

آنکس که بداند و نداند که بداند                     بهتر برود خویش به گوری بتپاند

آنکس که نداند و بداند که نداند                     با پارتی و پول خر خویش براند

 

آنکس که نداند و نداند که نداند                        بر پست ریاست ابدالدهر بماند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!