رهبر قلابی

سروده ای از مزدک

رهبر قلابی

رهبر قلابی تازی تبار
چرت گوید پرت گوید بی شمار

خویش را داند علی روزگار
جیره خواران درکنارش با شعار

سید علی گوید علی مولای اوست
لیک کردارش نه چون رفتاراوست

آن علی گویند عادل بوده است
سید علی دانیم قاتل بوده است

آن علی می خورد خرما و خیار
سید علی قرقاولان با خاویار

آن علی گویند بوده ژنده پوش
سید علی را صد عبا هست و روپوش

آن علی حق را حمایت می نمود
سید علی قاضی ظالم می ستود

آن علی چون رای مردم را شنید
گوشه گیری را به جان و دل خرید

سید علی”نه” را چو ازملت شنید
دست و پا و سینه ی مردم درید

آن علی در باغِ نخلش کار کرد
سید علی هی خورد و پول انبار کرد

آن علی در کار خود اخلاص داشت
سید علی مداح وعمر وعاص داشت

آن علی دنیا به هیچ انگاشتی
سید علی قصر تزاران داشتی

سید علی باشد نشانی از خدا؟؟؟
او چو شیادی ست پر رنگ و ریا

ارزش دین، سید علی بر باد داد
شک بی حد در دل مومن نهاد

قصه کوته، سید علی بی آبروست
زیرِ خاکِ پای ملت جای اوست

توجه . توجه: مزدک که این سروده را فرستاده است این را هم نوشته که همه مطالب گفته شده در مورد حضرت علی از دیگر آخوند ها نقل قول شده و حاصل پژوهش تاریخی و علمی نیست.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!