فیلترینگ گسترده و هم زمان سایتهای بهائی در ایران Widespread Filtering of Bahai Sites.


فیلترینگ گسترده و هم زمان سایتهای بهائی در ایران

طبق اطلاع واصله، روز گذشته ۶ تیر ماه ۱۳۸۹طی یك اقدام ناگهانی و هم زمان، بیش از ۲۵سایت وابسته به بهائیان ایران فیلتر شد. این سایتها كه هر كدام توسط شهروندان بهائی تاسیس شده تاكنون چندین مرتبه فیلتر شده اند كه سپس با آدرس جدید به فعالیت ادامه داده اند. قابل ذكر است هدف اكثر این سایتها خبررسانی در مورد نقض حقوق شهروندان بهائی در ایران همچنین پاسخ و رفع شبهاتی است كه هر روزه توسط رسانه های ایران بر علیه آئین بهائی و پیروانش اعمال می شود. اسامی سایتهای……

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!