روی ابرها

روی ابرها

خانه إی دارم

با دری سفید و بی جدار

روی ابرها

یاوری دارم

که میداند مرا بی نام

روی ابرها

همدمی دارم

سنگ صبوری بی زمان

روی ابرها

دوستی دارم

ساکن و بی انتظار

روی ابرها

خانه إی دارم

با حرفی آزاد و بی ریا

روی ابرها

بستری دارم

در آنجا رویا شعر زیباأیست

روی ابرها

ایرانی دارم

که در خواب هم نمیبینم

اورنگ
Juillet 2010

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!