ضروری ترین فعالیت سیاسی این دوره

باتوجه به آنچه در ایران گذشته و می گذرد و با توجه به دخالت های احتمالی که از بیرون تمامیت ارضی ایران را تهدید می کند، ضروری ترین فعالیت سیاسی زمانِ حال ایراندوستان مبارز تشکیل یک شورای رهبری و پشتیبانی کامل آن می باشد.انجام کارهای زیر از جمله و ظایف چشمگیراین شورا می باشد:

– هدایت فعالیت های مبارزان داخل و خارج ایران

– تشکیل یک دولت جانشین برای تسلط فوری بر امور کشورپس از پیروزی- جلو گیری از ایجاد یک وضعیت نا خواسته مثل کودتای سال 1357

پر واضع است که اگر این شورا تشکیل نشود تا سخنگوی ملت ایران باشد، هر فرد دست نشانده ای به عنوان متخصص نظرات خود را به جای نظر مردم ایران در محافل مختلف بیان می کند و برای همه ی ما تصمیم گرفته خواهد شد. می توان با اطمینان گفت که تا هنگامی که این شورا تشکیل وپشتیبانی نشود، فعالیت های دیگر پراکنده و کم اثر خواهند بود. این کار باید مدتها پیش انجام می شد.

از صاحب نظران و نویسندگان و خوانندگان این سایت درخواست می شود قسمتی از وقت گرانبهای خود را به این مطلب مهم اختصاص دهند و جنبه های مختلف آن را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را ابراز فرمایند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!