فیلم مستند BBC درباره بهاییان

حمله سازمان داده شده مردان ناشناس با بلدوزر و لودر به روستائی در شمال ایران و خراب کردن نزدیک به پنجاه خانه بهائی ها در این روستا آذار و اذیت بهائی ها در ایران را به اوج تازه ای رسانده است. امروز کلیه اعضای رهبری بهائی ها در ایران در زندان هستند – جرمشان: جاسوسی برای اسرائیل. چرا بهائی ها در ایران به این اندازه اذیت می شوند؟ گزارش مستندی کسری ناجی را از مرکز جانی بهائی ها در شهر حیفا در شمال اسرئیل.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!