شورای نگهبان در حال ايجاد يک قانون اساسی جديد برای ايران است

اردشير اميرارجمند، از مشاوران مير حسين موسوی، از شورای نگهبان، به دليل آنچه تغيير قانون اساسی، و تفاسير خودسرانه آن شورا از قانون اساسی می نامد، بتندی انتقاد کرد.

اين مشاور آقای موسوی در گفت و گو با سايت « کلمه» اشاره کرد که شورای نگهبان در حال ايجاد يک قانون اساسی جديد برای ايران است و افزود: طبق قانون اساسی، شورای نگهبان … نمی تواند هر گونه که می خواهد و صلاح می داند قانون اساسی را که ميثاق ملی است تفسير کند.

آقای امير ارجمند، همچنين، اتکای رهبران مخالفان دولت به قانون اساسی و اجرای کامل آن را قابل درک دانست، اما اذعان کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای نقائص جدی به ويژه در رابطه نهادهای انتخابی و انتصابی است.

از سوی ديگر، اين مشاور آقای موسوی خاطر نشان کرد که « قانون اساسی با تمام نقائص آن، ظرفيت‌های دموکراتيک قابل توجهی برای دفاع از آزادی ها، عدالت و حق تعيين سرنوشت مردم ايجاد می کند.»

او در اين ا…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!