دروغ های بی استخوان احمدی نژاد

آن طرف قرار دادی که یکجا و یکشبه قرارداد 21 میلیارد دلاری نصیبش شده کیست؟ چه نام دارد؟ هویت حقوقی ندارد که نامش برده شود؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!