ملا خور شد

تقریباٌ اگر نه اکثر فارسی زبانان، بیشتر ایرانیان با اصطلاح “ملا خور ” آشنا هستند و شاید هم بارها و بارها آنرا بکار گرفته باشند.

ملا خور کردن، یا ملا خور شدن پس از تسلط نظام پر برکت بر مال و جان ایران و ایرانی معنی عینی پیدا کرده و برای تعریف آن نیازی به مراجعه به امثال و حکم زنده یاد دهخدا نیست.

آخرین نمونه ملا خور کردن حضرات در “مصوبه ” اخیر ” مجلس شورای اسلامی ” قید شده است که “آثاری که پدیدآورنده آنها وارث نداشته باشند به منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی یا ولی فقیه قرار می گیرد.”

به عبارت دیگر مال ایرانی زنده و مرده در معرض ملا خوری است.

http://www.icana.ir//News/Parliament/2010/7/167479…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!